اعضا - علی صیادی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی صیادی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کهیر و انواع آن- ماستوسیتوز - درماتوزهای حاملگی بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
2 درماتوفیت و وارت بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
3 همانژیوم اطفال- ناهنجاریهای عروقی- سارکوم کاپوسی- گرانولوم پیوژنیک بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
4 تظاهرات پوستی بیماریهای سیستمیک بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
5 بیماریهای باکتریال و و یرال و انگلی پوست بیمارستان ولیعصر بیعج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
6 بیماریهای ناخن بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
7 بیماریهای بافت همبند بیمارستان ولیعصر عج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
8 اگزما و انواع آن بیمارستان ولیعصر بیعج-ماهانه جهت دانشجویان پزشکی
:: ::