اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 2. Contribution at Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials, Copolymers in Drug Delivery 1. Kobra Rostamizadeh, Mohammad-Ali Shahbaziو Mehrdad Hamidi, . Taylor and Francis Group 2016 1 تالیف
2 3. Contribution at Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials.Carbohydrate polymers in drug and gene delivery 1. Mehrdad Hamidi,, Amir Azadi, Hajar Ashrafi, Kobra Rostamizadeh, Taylor and Francis Group, 2016 تالیف
3 4. Contribution at Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials. Hydrogels for drug delivery 1. Kobra Rostamizadeh, Mohammad-Moslehiو Mehrdad Hamidi, Taylor and Francis Group, 2016 تالیف
4 Hydrogel nanoparticles in drug delivery 1. Mehrdad Hamidi, Kobra Rostamizadeh, Mohammad-Ali Shahbazi Wiley 2012 1 تالیف
:: ::