اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
2 رییس مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
3 مدیر گروه زیست مواد داروئی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::