اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 معاون پژوهشی دانشکده داروسازی دانشکده داروسازی 1387
2 رییس مرکز تحقیقات نانوفناوری داروئی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
3 مدیر گروه زیست مواد داروئی دانشکده داروسازی 1394
:: ::