اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بوزدایی از fuel oill ابراهیم اسکندری پتروشیمی پتروشیمی تکمیل شده 1382
2 طراحی نانوسنسورهای نوین فلورسانسی بر اساس پلیمرهای قالب مولکولی کبری رستمی زاده مرکز تحقیقات نانوفناوری دارویی دانشکده داروسازی در حال اجرا -
:: ::