اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 شیمی آلی دانشگاه سهند
2 شیمی فیزیک دانشگاه سهند
3 روش استفاده از متون شیمی دانشگاه تبریز
4 شیمی عمومی دانشکده داروسازی-دانشکده پیراپزشکی
5 شیمی تجزیه دانشکده پیراپزشکی
:: ::