اعضا - کبری رستمی زاده


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کبری رستمی زاده | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 Study on the Behavior of Au nanoparticles in measurement of amino acid components and preparation: a sensor based on Au nanoparticles فیروزه آقاجانلو دانشگاه علوم پزشکی زنجان 2015
:: ::