اعضا - صونا رفیعیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صونا رفیعیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 پاتولوژی عملی 1و2
2 تشخیصی 1
3 تشخیصی2
4 تشخیصی3
5 تشخیصی4
6 تشخیصی5
7 تشخیصی6
8 پوسیدگی شناسی
:: ::