اعضا - صونا رفیعیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: صونا رفیعیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی مقایسه ای میزان مالون دی آلدهید و لاکتات دهیدروژناز بزاقی در افراد سیگاری و افراد در معرض دود سیگار مائده مستندی
2 Evaluation of Types of Artifacts and Their Frequency in Oral and Maxillofacial Histopathological Slides of Zanjan Dental School in 2017 مهدی سخن سنج
3 بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان و پرسنل مطب های دندانپزشکی شهر زنجان نسبت به جراحت ناشی از سوزن کیان جوادی
4 بررسی تغییرات مقایسه ای سیتومورفومتریک سلول‌های مخاط باکال در افراد سیگاری, قلیانی,سیگاری- قلیانی و غیر سیگاری سارا محمدی
5 بررسی میزان آگاهی و سنجش عملکرد تشخیصی پزشکان و دندانپزشکان عمومی شهر زنجان در ارتباط با سرطان سلول‏¬های سنگفرشی دهان مریم قربانی
6 بررسی تاثیر استفاده از تلفن همراه بر میزان مالون دی آلدئید و لاکتات دهیدروژناز بزاقی در افراد 18 تا 40 ساله نگین علیاری
:: ::