اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن علوم اعصاب ایران
2 عضو انجمن علوم اعصاب اروپا(ENS)
3 عضو هیات مدیره انجمن ام اس زنجان
4 عضو مرکزی کمیته مرگ ومیر
5 عضو اصلی کمیسیون تخصصی اداره کل پزشکی قانونی
6 عضو کمیسیون تشخیص مرگ مغزی مرکز اهداء عضو وپیوند اعضاء زنجان
7 عضو کمیسیون تشخیص ودرمان ام اس
8 عضو متخصص کمیسیون پزشکی تجدید نظر استان
:: ::