اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 پزشک و مسول مرکز بهداشتی درمانی چهارده آستانه اشرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1372 1374
2 پزشک مسول بیماریهای ریوی و سل آستانه اشرفی دانشگاه علوم پزشکی گیلان 1372 1374
3 مسول فنی مرکز فیزیوتراپی بیمارستان ولیعصر بیمارستان ولیعصر زنجان 1383 1384
:: ::