اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی حوادث عروق مغزی در بالغین جوان فرهاد گلی پور دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان تکمیل شده 1378
2 بررسی سطح سرمی فاکتور های فاز حاد دربیماران با سکته مغزی حاد فرهاد گلی پور، مرکز تحقیقات و بیماریهای متابولیک زنجان مرکز تحقیقات و بیماریهای متابولیک زنجان تکمیل شده 1389
3 بررسی تشنج زودرس دربیماران با سکته مغزی حاد فرهاد گلی پور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1386
4 بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی دربیماران با سکته مغزی فرهاد گلی پور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1383
5 بررسی میزان آگاهی کارمندان از عوامل خطر بیماریهای عروق مغزی فرهاد گلی پور دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1382
:: ::