اعضا - فرهاد گلی پور


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرهاد گلی پور | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان دوره
1 بررسی سطح سرمی فاکتور های فاز حاد دربیماران با سکته مغزی حاد آفرین زمانی مرکز تحقیقات و بیماریهای متابولیک زنجان 1389
2 بررسی تشنج زودرس دربیماران با سکته مغزی حاد حسین عربزاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
3 بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی دربیماران با سکته مغزی معصومه زرینه دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386
4 بررسی میزان آگاهی کارمندان از عوامل خطر بیماریهای عروق مغزی عفت پرتویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1382
:: ::