اعضا - فرامرز دوبختی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فرامرز دوبختی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فيزيك در داروسازي دانشكده داروسازي زنجان
2 فيزيكال فارماسي 1 دانشكده داروسازي زنجان
3 فيزيكال فارماسي 2 دانشكده داروسازي زنجان
4 فارماسيوتيكس 1 دانشكده داروسازي زنجان
5 فارماسيوتيكس 2 دانشكده داروسازي زنجان
6 فارماسيوتيكس 3 دانشكده داروسازي زنجان
7 فارماسيوتيكس 4 دانشكده داروسازي زنجان
8 واژه شناسي پزشكي دانشكده داروسازي زنجان
9 فراورده هاي بيولوژيك دانشكده داروسازي زنجان
10 فراورده هاي آرايشي و بهداشتي دانشكده داروسازي زنجان
:: ::