اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 Nanoarchitectured Mesoporous Silica-Based Drug-Delivery Systems: Toward Perfect Nanomedicine In: Nanoarchitectonics for Smart Delivery and Drug Targeting عزیز ملکی- مهرداد حمیدی Elsevier 2016 تالیف
2 Copolymers: Drug Delivery, In: Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials کبری رستمی زاده- محمد علی شهبازی- مهرداد حمیدی- هلدر سانتوز Taylor and Francis 2015 تالیف
3 Hydrogel Nanopartices: Drug Delivery, In: Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials کبری رستمی زاده- محمد مصلحی- مهرداد حمیدی Taylor and Francis 2015 تالیف
4 Carbohydrate Poly mers: Drug and Gene Delivery, In: Encyclopedia of Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials کبری رستمی زاده-مهرداد حمیدی- امیر آزادی- هاجر اشرفی Taylor and Francis 2015 تالیف
5 Surface functionalized hydrogel Nanoparticles, In: Biomedical Materials and Diagnostic Devices مهرداد حمیدی- امیر آزادی- هاجر اشرفی John Wiley and Sons 2012 تالیف
6 Drug Abuse in Sport مهرداد حمیدی- هاجر اشرفی- محمدعلی شهبازی Nova Science Publishers 2011 تالیف
7 Hydrogel Nanoparticles in Drug Delivery, In: Intelligent Nanomaterials مهرداد حمیدی- محمد علی شهبازی- کبری رستمی زاده John Wiley and Sons 2011 تالیف
8 Pharmacy Practice مهرداد حمیدی Health Development Institute 2010 تالیف
9 Applications of smart polymers in drug delivery, In: Smart Polymer Materials for Biomedical applications مهرداد حمیدی- محمد علی شهبازی- پیام پیمانی Nova Science Publishers 2009 تالیف
10 Pharmacy Practice مهرداد حمیدی Dehesh Press 2007 تالیف
11 An Introduction to Drug Metabolism حسینیه تاجرزاده- محمدرضا روئینی- مهرداد حمیدی – محبوبه ولدخانی Academic Sciences Press 2005 تالیف
12 Drug Abuse in Sport (Doping) مهرداد حمیدی- محمدی- جاویدان نژاد Roshdieh Press 1994 تالیف
:: ::