اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مشاور علمی مدیریت غذا و دارو ایران 2003
2 Chair در دوازدهمین کنگره علوم دارویی ایران ، ،ISC 2010، ز5-2 آگوست زنجان، ایران 2010 2010
3 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 2000
4 بنیانگذار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران 2006
5 رئيس انجمن ایرانی دانشمندان دارویی 2013
6 عضو INRUD / هسته ایرانی 2011
7 معاون رئيس کنترل ریلیز ایران، تهران، ایران 2007
8 عضو کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران 2005
9 رئیس کمیته فناوری نانو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران 2005 2006
10 عضو اصلی بورد ایران نانو ابتکار، سازمان همکاری های فن آوری، دفتر ریاست جمهوری، دولت ایران 2005 2006
11 Chair در چهارمین کنفرانس کنترل ریلیز ایرانICRC 2009، ا 14-11اکتبر، زنجان، ایران 2009 2009
12 مشاور علمی شرکت داروسازی سبحان ( پروژه سرطان)، تهران، ایران 2003 2007
13 مشاور علمی شرکت داروسازی GACO ، تهران، ایران 2003 2004
14 دبیر علمی، عضو هیات مدیره و مدیر ازمایشگاه، محققین هزاره دارو شیراز، ایران 2004
15 عضو هیئت اجرایی، مجله علوم دارویی ایران (IJPS) شیراز، ایران 2003 2007
16 عضو هیات مدیره کیمیا زیست پارسیان، تهران، ایران 2006
17 دبیر علمی و عضو هیات مدیره، تکنولوژی های هزاره داروئی زنجان 2006
18 استادیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران 2003 2007
19 دانشیار پژوهشی دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 1996 1998
20 معاونت امور پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران 1994 1996
21 مدرس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران 1994 1996
:: ::