اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 Controlled Release Society of Iran (Member of Managing Board)
2 Iranian Society of Biopharmaceutics and Pharmacokinetics
3 Iranian Association of Pharmaceutical Scientists (Director)
4 Iranian Medical Council
5 Iranian Pharmaceutical Association
:: ::