اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 مطالعات فارماکوکینتیک در مدل های حیوانی
2 آنالیز پروتئین به روش HPLC
3 کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)
4 HPLC/MS
5 تهیه و شناسایی خواص نانوذرات پلیمری (در شرایط برون تنی و درون تنی )
6 مطالعات فارماکودینامیک در مدل های حیوانی
7 کار با حیوانات آزمایشگاهی، تجویز دارو و نمونه برداری
8 مطالعات نورو فارماکوکینتیک
9 نرم افزارهای فارماکوکینتیک
10 تکنیک های معمول آزمایشگاهی
:: ::