اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تهیه نانوذرات مزوحفره سیلیکونی به عنوان نانو حامل دارورسان جهت عبور متوتروکساتاز سد خونی-مغزی دکتر حمیدی،دکتر پورسینا، دکتر ملکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
2 تهیه و ارزیابی برون تن نانوذرات هیدروژلی حامل هپارین دکتر حمیدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
3 بررسی میزان تأثیر کپسول حب الشفاء در مصرف کنندگانتریاک دکترحمیدی، سید نظری، صبوحی، حاجیانی، صادقیلر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
4 تهیه، بهینه یابی و ارزیابی برون تن نانو ذرات هیدروژل با قابلیت بار گذاری داروهایآب دوست دکترحمیدی، دکترداوران،دکتر رستمی زاده، دکتردانافر، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
5 ارزیابی نوروفارماکوکینتیک نانوذرات هیدروژلی حامل متوترکسات دکترحمیدی،دکتر ‏آزادی،دکتر روئینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
6 تهیه و ارزیابی نوارهای پلیمری نانولیفی بعنوان حامل های دارو جهت دارورسانی سریعحل شونده داخل دهانی: مدل ایبوپروفن دکتر حمیدی، دکتر رمضانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
7 تهیه و ارزیابی نانو کامپوزیت اکسید گرافن-مگنتیت حامل کورکومین دکتر صدیقیان، دکتر رستمی زاده، دکتر حمیدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
8 تهیه نانوامولسیون کورکومین و بررسی میزان عبورپذیری آن از یک مدل برون تن سد خونی- مغزی(BBB) از سلول های اندوتلیال مغزانسان دکترشرفی، دکترحمیدی،دکتر خیری منجیلی، کرمی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
9 طراحی و سنتز سبز نانوکریستال‌های نیمه هادی به عنوان نانو حامل دارورسان جهت عبوردوپامین از سد خونی-مغزی دکترحمیدی، دکتر خوشکام دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
10 تهیه و بررسی مایسل های تهیه شده از کونژوگه های پلیمر - دارو برای دارورسانی دارویمتوترکسات دکتردانافر، دکترحمیدی، دکتررستمی زاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
11 تهیه و بررسی ویژگیهای مایسل های پلیمری مغناطیسی حاوی ناپروکسن به منظور دارورسانیهدفمند به مغز و عبور از سدBBB دکترحمیدی،دکتر رستمی زاده، کرمی، دکترصدیقیان، دکتر حسینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
12 تهیه و بررسی ویژگیهای مایسلهای کوپلیمریPEG-PCLکونژوگه شده با فولیک اسید برایدارورسانی هدفمندکورکومین دکتررستمی زاده، دکترحمیدی،دکتر دانافر،دکتر الهیان، حسینی،دکتر دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
13 تولید صنعتی نانوداروی خوراکی ازیترومایسین و رپاگلیناید دکتر حمیدی، دکتر مصلحی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان در حال اجرا -
14 ایجاد بستر فناوری تهیه و سنتز پیش داوری پلیمری(PEG-LYS) PoIyجهت اتصال به داروهای مختلف با هدف رهش کنترل شده دارو دکترمهردادحمیدی دکترکبری رستمی زاده دکترامیر مسعود والی دکتر مهدی احدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده داروسازی زنجان تکمیل شده -
:: ::