اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
معرف‌ها
# اسامى نشانى و شماره تماس
1 استاد فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دکتر حسنیه تاجرزاده
2 استاد و رئیس دانشکده داروسازی، دانشگاه آلبرتا، کانادا دکتر فخرالدین جمالی
3 استاد شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دکتر حسن فرسام
4 استاد فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دکتر احمد رضا دهپور
5 استاد در مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک (I.B.B.)، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکتر راضیه یزدان پرست
6 استاد فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران دکتر رسول دیناروند
:: ::