اعضا - مهرداد حمیدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقای مهرداد حمیدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تدریس اخلاق در داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
2 تدریس فارماسیوتیکس 5 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
3 تدریس فارماسیوتیکس 3 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
4 تدریس فارماسیوتیکس 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
5 تدریس فارماسیوتیکس 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
6 تدریس فیزیکال فارماسی 2 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
7 تدریس درس بیوتکنولوژی ( دانشجویان دکتری) دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2012)
8 تدریس بیوفارماسی و فارماکوکینتیک پیشرفته ( دانشجویان دکتری) دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2012)
9 تدریس فیزیکال فارماسی 1 دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
10 تدریس بیوفارماسی و فارماکوکینتیک دانشگاه آزاد ایران ، تهران، ایران (2004-2007)
11 تدریس زبان انگلیسی برای دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (از سال 2009)
12 تدریس فیزیکال فارماسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (2003-2006)
13 تدریس داروسازی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (2003-2006)
14 تدریس فارماسیوتیکس 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (2003-2006)
15 تدریس فیزیکال فارماسی دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، از (1996-1999)
16 تدریس بیوفارماسی و فارماکوکینتیک دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، از (1996-1999)
:: ::