اعضا - سيد شمس الدين اطهاري


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سيد شمس الدين اطهاري | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 دبیر علمی اولین همایش ملی ایمنومایکولوژی تهران 1393
2 کمیته اجرایی ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 1392
3 کمیته اجرایی هفتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 1393
4 کمیته اجرایی هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین تهران 1394
5 کمیته اجرایی دهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تهران 1389
6 کمیته اجرایی یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تهران 1391
7 کمیته اجرایی دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی تهران 1393
8 کمیته علمی همایش ملی مهندسی ژنتیک در خدمت تولید غذای سالم و توسعه پایدار یزد 1394
9 کمیته علمی سومین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1392
10 کمیته علمی ششمین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1393
11 کمیته علمی هفتمین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1394
12 کمیته علمی هشتمین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1394
13 کمیته علمی نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1395
14 کمیته علمی دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت تهران 1395
15 کمیته علمی سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی 1395
16 دبیر اجرایی نهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و دومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان تهران 1395
:: ::