اعضا - سید شمس الدین اطهاری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید شمس الدین اطهاری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
2 انجمن خون و سرطان ایران
3 انجمن مخترعین ایران
4 شبکه ایمونولوژی پایه و بالینی ایران
5 انجمن تحقیقات طب سنتی ایران
6 تجاری سازی ایده و اختراع
7 American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
8 World Allergy Organization
9 American society of clinical oncology
10 European Academy of Allergy and Clinical Immunology
11 American Association of Immunologists
12 Clinical Immunology Society
13 The Federation of Clinical Immunology Societies
:: ::