اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 • 1st National Congress of Neuroscience 1389 (2011), Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran: Moradi F, Nasiraei-Moghadam Sh, , Sherafat A, Safari M-Sh, Ahmadiani A and Dargahi L. Sexual Maturation Repairs Prenatal Morphine Exposure Induced Memory Deficit in Male but not Female Rats. Oral presentation شفاهى
2 7thFENS Forum of European neuroscience, July 3-7, 2010, Amsterdam. Moradi F, Dargahi L, Nasiraei-Moghadam Sh, Abdi A, Khalaj L. Ahmadiani A. COX-1 activity precedes the COX-2 induction in Aβ induced neuroinflammation. Poster presentation پوسترى
3 • A383 win55, 212-2 attenuates amyloid-beta-induced neuroinflammation in rats: involvement of peroxisome prolifrator-activated receptor gamma.8th IBRO World congress of neuroscience international brain research organization. Florence. ITALY. (Journal of Neuropharmacology (. Poster presentation پوسترى
4 • Reduced nociception in response to social stresses is related to the accumulation of amyloid-beta peptide deposition in male Balb/c mice. 2016, Japan. Poster presentation پوسترى
5 • سخنرانی در همایش ملی علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان شفاهى
6 • سخنرانی در دهمین کنگره ملي علوم تشریح ایران، دانشگاه علوم پزشکی گیلان شفاهى
7 • سخنرانی در همایش بین المللی زیست شناسی ایران، دانشگاه باهنر کرمان شفاهى
8 • سخنرانی در همایش بین المللی علوم کاربردی در ورزشي، تهران شفاهى
9 • سخنرانی در همايش ملي كاربرد علوم ورزشي، تبریز شفاهى
10 • سخنرانی در همايش ملي كاربرد علوم ورزشي، مازندران شفاهى
11 • ارائه مقاله در همایش آلزایمرو مبانی زیستی، دانشگاه علوم پزشکی ایران پوسترى
12 • ارائه مقاله در همایش طب مکمل، دانشگاه علوم پزشکی یزد پوسترى
13 • ارائه مقاله در نهمین همایش بین المللی درد دانشگاه علوم پزشکی گيلان پوسترى
14 • ارائه مقاله اولین همایش کشوری درد، دانشگاه علوم پزشکی گيلان پوسترى
15 • ارائه مقاله در نوزدهمین همایش فیزیولوژی و فارماکولوژی،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پوسترى
16 • ارائه مقاله در بیستمین همایش فیزیولوژی و فارماکولوژی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان پوسترى
17 • ارائه مقاله همایش ملي نوروساينس ایران، دانشگاه علوم پزشكي ايران پوسترى
18 • ارائه مقاله در همايش ملي تازه های علوم ورزشي، قزوین پوسترى
:: ::