اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مسئول آزمایشگاه هیستوشیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکزتحقیقات علوم اعصاب 2/9/88 2/9/90
2 معاونت آموزشی گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1/4/96 ادامه دارد
:: ::