اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 ایجاد مدل های مختلف استرس های روانی اجتماعی در حیوانات آزمایشگاهی خرداد87
2 ایجاد مدل نارسایی قلبی و انفارکتوس قلبی خرداد 93
3 تکنیک RT-PCR تابستان 94
4 تکنیک IHC 87
5 تکنیک TUNEL 87
6 نوشتن مقاله علمی 88
7 ایجاد مدل های ورزش 93
8 ایجاد مدل های بیماری های نورودژنراتیو 88
9 سخنرانی و برگزاری کارگاه های آموزشی 87
:: ::