اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی اثرات محافظتی عصاره ی هیدروالکلی Cuscuta Chinensis در نارساییی قلبی ایجاد شده با تزریق داخل صفاقی ایزوپروترنول در موش صحرایی نر دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی تکمیل شده 94
2 بررسی اثرات محدودیت غذایی، ورزش و رژیم پرچرب بر اتوفاژي، آنژيوژنز و استرس اكسيداتيو ناشي از نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول در موش صحرایی نر دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی تکمیل شده 95
3 اثر ورزش منظم بر پیامدهای بی خوابی مزمن در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی تکمیل شده 95
4 10. بررسي اثرات ملاتونين برروند آن‍ژيوژنز در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول دانشگاه شاهد گروه فیزیولوژی در حال اجرا -
5 9. اثر ورزش منظم بر سيستم حافظه و يادگيري در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول دانشگاه شاهد گروه فیزیولوژی در حال اجرا -
6 8. اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس مزمن روانی-اجتماعی در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاء شده با ایزوپرترنول دانشگاه شاهد گروه فیزیولوژی تکمیل شده 95
7 بررسی اثرات محرومیت مزمن خواب پس از انفارکتوس میوکارد در بازآرایی (Remodeling) قلب در موش‌های صحرایی نر دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی تکمیل شده 96
:: ::