اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 فیزیولوژی عملي دانشجویان دندانپزشكي دانشگاه شاهد تهران سال 86
2 فیزیولوژی عملي دانشجویان پرستاري دانشگاه شاهدتهران سال 86
3 فیزیولوژی نظري تنفس دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد سال91
4 فیزیولوژی نظري خون دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد سال92
5 فیزیولوژی نظري غدد درون ریز دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد سال92
6 فیزیولوژی نظري سلول دانشجویان پزشکی دانشگاه طب سنتي ارمنستان سال92
7 فیزیولوژی نظري عضله دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93
8 فیزیولوژی نظري سلول، قلب و گردش خون دانشجویان كارشناسي ارشد مهندسي پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93
9 فیزیولوژی نظري سلول، قلب و گردش خون و غدد دانشجویان كارشناسي ارشد ارگونومي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93
10 فیزیولوژی نظري سلول، قلب و گردش خون دانشجویان كارشناسي ارشد سم شناسي و بيوشيمي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93
11 فیزیولوژی نظري سلول، قلب و گردش خون دانشجویان كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93
12 فیزیولوژی عملي دانشجویان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93 و 94
13 فیزیولوژی عملي دانشجویان داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93 و 94
14 فیزیولوژی عملي دانشجویان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران سال93 و 94
15 فیزیولوژی نظري سلول، عضله، قلب و گردش خون دانشجویان كارشناسي ارشد فيزيك پزشكي و مهندسی پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران سال94 و95
16 مبحث تنظیم سدیم و مایعات بدن دانشجویان دکترای تخصصی داشگاه تربیت مدرس سال 92
17 فیزیولوژی نظري سلول، عضله، قلب و گردش خون دانشجویان دکترای تخصصی فارماکولوژی هسته ای دانشگاه علوم پزشكي تهران سال94
18 فیزیولوژی نظري قلب و گردش خون دانشجویان دندانپزشکی سراسری و پردیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 95-96
19 فیزیولوژی نظري تمام مباحث دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان سال 95-96
:: ::