اعضا - فاطمه مرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: استادیار فاطمه مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 تکنیک TINEL دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 88
2 تکنیک IHC دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 90
3 رنگ آمیزی سلول های عصبی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مرکز تحقیقات علوم اعصاب 90
4 تکنیک TUNEL دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی 95
5 رنگ آمیزی عمومی بافت عصبی و قلبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه فیزیولوژی 95
6 تکنیک RT-PCR دانشگاه علوم پزشکی تهران گروه ژنتیک 94
7 85
:: ::