اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو اصلی کمیته تحقیق سازمان تامین اجتماعی- مدیریت درمان زنجان 1387-1390
2 عضو اصلی کمیته تحقیق بیمارستان امام حسین زنجان 1386-1390
3 عضو اصلی کمیته تحقیق دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1379-1381
:: ::