اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 استادیار دانشکده پزشکی 1395
2 مدرس واحد بین الملل بم دانشگاه علوم پزشکی کرمان-واحد بین الملل 1390 1393
3 مدرس دانشگاه آزاد کرمان دانشگاه آزاد کرمان 1391 1393
4 مدرس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388 1389
5 کارشناس رادیولوژی تامین اجتماعی زنجان
:: ::