اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 تعیین تاثیر تجویز سلولهای بنیادی مغز استخوان، بندناف، پیاز بویایی انسان بر رشد گلیوما در موش صحرایی نر زهرا عبدی- حسین اسکندری- نورالدین نعمت اللهی ماهانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-مرکز علوم اعصاب دانشکده پزشکی تکمیل شده 1394
2 بررسی تاثیر عصاره ی تام و مشتق دی اتیل اتر و پترولیوم اتر کلپوره بر رشد تومور گلیوما به روش درون تنی زهرا عبدی- حسین اسکندری- نورالدین نعمت اللهی ماهانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان-مرکز علوم اعصاب دانشکده پزشکی تکمیل شده 1395
:: ::