اعضا - زهرا عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر زهرا عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آناتومی سر و گردن دانشجویان پزشکی علوم پزشکی کرمان
2 آناتومی سر و گردن دندانپزشکی علوم پزشکی کرمان
3 آناتومی اندام فیزیوتراپی علوم پزشکی کرمان
4 آناتومی تنه پزشکی علوم پزشکی کرمان
5 آناتومی اندام پزشکی علوم پزشکی کرمان
6 نوروآناتومی علوم پزشکی کرمان و زنجان
7 آناتومی اختصاصی لگن علوم پزشکی کرمان و زنجان
8 آناتومی عمومی علوم پزشکی کرمان و زنجان
9 آناتومی اندام علوم پزشکی زنجان
10 آناتومی تنه علوم پزشکی زنجان
11 بافت شناسی اختصاصی علوم پزشکی کرمان و زنجان
12 بافت شناسی عمومی علوم پزشکی کرمان و زنجان
:: ::