اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تشیع امامی در دوران اسپهبدان باوندي در طبرستان دكتر سيدمسعود شاهمرادي همایش بین المللی تاریخ محلی مازندران 1394 شفاهى
2 دولت عثمانی و تشکیل دولت صفویه دكتر سيدمسعود شاهمرادي همایش ملی تاریخ تشیع در آذربایجان 1391 شفاهى
3 باوندیان اسپهبدي و تشع امامی مازندران دكتر سيدمسعود شاهمرادي همایش ملی امام باقر(ع) 1390 شفاهى
4 عاشورا در منابع اهل سنت دكتر سيدمسعود شاهمرادي همایش ملی امام حسین(ع) 1387 شفاهى
5 منشأ نقش موجودات خیالی؛ هنر مارلیک یا آشور دكتر سيدمسعود شاهمرادي همایش بین المللی باستانشناسی ایران: حوزه شمال و شمالشرق 1385 شفاهى
:: ::