اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## داوری مقالات در مجلات علمی
# عناوین مجلات تاریخ همکارى و توضیحات
1 داور و ارزیاب نشریه علمی- پژوهشی و ISC پژوهشهاي تاریخی، دانشگاه اصفهان. از سال 1392 تا كنون.
2 داور و ارزیاب نشریه علمی- پژوهشی و ISC فصلنامه شیعه شناسی. 1395
3 داور و ارزیاب نشریه علمی- تخصصی پژوهشهاي علوم انسانی، دانشگاه اصفهان. 1392- 1390
4 داور و ارزیاب نشریه علمی- تخصصی روزگاران. 1390-1394
:: ::