اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
انتقال دانش به جامعه
# عنوان اثر یا فعالیت نشانى تاریخ
1 کتابشناسی مطالعات روابط عثمانی – صفوي در ترکیه قطب مطالعات صفویه دانشگاه اصفهان در:/http://www.safavica.ir 1395
2 سیري در تاریخ هاي محلی تشیع در ایران پیش از صفویه(1)؛آوه انجمن تاریخ محلی ایران در:/http://www.localhistory.ir 1395
3 سیري در تاریخ هاي محلی تشیع در ایران پیش از صفویه(2)؛ بنی حسنویه انجمن تاریخ محلی ایران در:/http://www.localhistory.ir 1395
4 مجموعه مقالات تازه ها و پاره هاي شیعه شناسی(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11) قطب مطالعات صفویه دانشگاه اصفهان در:/http://www.safavica.ir 1395- 1394
5 نسخ خطی روابط ایران- عثمانی سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
6 ضرورت مطالعات تاریخ عثمانی در ایران سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
7 آیا ترکیه واقعا در پی احیاي خلافت عثمانی است؟ سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
8 نسخ خطی و اسناد مربوط به شاهین دژ (صائین قلعه) در کتابخانه مجلس انجمن تاریخ محلی ایران در:/http://www.localhistory.ir 1395
9 کودتاي ترکیه و کاربرد اصطلاحات تاریخ اسلام سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
10 نگاهي به مطالعات «روابط عثماني- صفوي» در تركيه سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
11 انتخابات سرنوشت ساز در تركيه سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
12 دو اثر جديد از ترکیه در فهرست میراث جهانی سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
13 تشيع دوازده امامي در تركيه سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
14 بیم و امیدهای علویان ترکیه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
15 مطالعات تاریخ عثمانی در ایران؛ ضرورت ها و راهکارها سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
16 فصل نوين در مناسبات تركيه و جمهوري ترك قبرس شمالي سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
17 تركيه و تركستان شرقي سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
18 نسخ خطي مربوط به «روابط ايران- عثماني» در كتابخانه هاي ملي و مجلس سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
19 سيد جمال الدين اسد آبادي در استانبول سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1394
20 آينده حزب دمكراتيك خلقها در تركيه سايت ایران- بالکان در:/http://www.iranbalkan.net 1395
:: ::