اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 آل مسافر و تشیع در دیلم و آذربایجان در قرن چهارم هجري دكتر سيدمسعود شاهمرادي تاریخنامه خوارزمی 95 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 فرهنگ انتظار در تاریخ اجتماعی تشیع آذربایجان در دوران پیش از صفویه دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه مشرق موعود 94 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 تشیع ایران در قرن هشتم به روایت رحله ابن بطوطه دكتر سيدمسعود شاهمرادي رهیافت تاریخی 94 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 جغرافیاي انسانی تشیع در ایرن قرن هشتم بر مبناي کتاب نزهه القلوب حمدالله مستوفی دكتر سيدمسعود شاهمرادي رهیافت تاریخی 94 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 رویکرد یعقوب لیث صفاري نسبت به تشیع دكتر سيدمسعود شاهمرادي پژوهش در تاریخ 94 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 تشیع قراقویونلوها(872- 780) دكتر سيدمسعود شاهمرادي پژوهش هاي تاریخی 92 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 مهاجرت قبایل عرب به آسیاي مرکزي و پیآمدهاي آن طی قرون اولیه هجري دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه تاريخ اسلام 91 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی مفهوم مهدویت، مدعیان و منسوبان به آن و زمینه هاي شکل گیري آنها تا غیبت کبري دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه پژوهشهاي علوم انسانی نقش جهان 91 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 رعایاي غیر مسلمان و نظام ملل در امپراطوري عثمانی دكتر سيدمسعود شاهمرادي روزگاران 91 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 کارکردهاي نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوري عثمانی دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه تاريخ اسلام 90 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 نظام ضرب سکه از صدر اسلام تا روي کارآمدن عبدالملک اموي دكتر سيدمسعود شاهمرادي پژوهش هاي تاریخی 90 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 باستانشناسی دكتر سيدمسعود شاهمرادي اطلاعات علمی 83 مقاله کامل مقالات مروري
13 The Religion of the Kara Koyunlu Dynasty: An Analysis دكتر سيدمسعود شاهمرادي Asian Culture and History 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 Assessment and Analysis of Ismaili Sect’s Functionality Sect in Azerbaijan دكتر سيدمسعود شاهمرادي Asian Culture and History 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 تشیع امامی در دوران باونديان اسپهبدي در طبرستان(466- 606 ق.) دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه رهيافت تاريخي 1395 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 نقش قبایل یمنی در رواج تشیع در آذربایجان طی سده هاي نخست اسلامی دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه تاریخ اسلام 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 واکنش دولت عثمانی به تشکیل دولت شیعی صفوي در ایران دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه شیعه شناسی 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 بررسی جایگاه قریش در دوران جاهلیت در جزیره العرب دكتر سيدمسعود شاهمرادي پژوهش هاي تاریخی 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::