اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 اسماعيليه نزاري قاسم شاهي و محمدشاهي ايران در دوران صفويه دكتر سيدمسعود شاهمرادي فصلنامه تاريخ اسلام مقاله کامل
:: ::