اعضا - سیدمسعود شاهمرادی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمسعود شاهمرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 تاريخ تحولات ايران در دوران سامانيان،غزنويان و ديلميان دانشگاه اصفهان- 91- 1390
2 تاريخ اسلام1 دانشگاه اصفهان- 91- 1390
3 تاريخ امامت دانشگاه اصفهان- 91- 1390
4 تاريخ صدر اسلام تا سال 41 هجري دانشگاه اصفهان- 92- 1391
5 تاريخ اسلام2 دانشگاه اصفهان- 92- 1391
6 نهضت هاي اسلامي در يكصدسال اخير دانشگاه اصفهان- 92- 1391
7 تاريخ امامت دانشگاه اصفهان- 92- 1391
8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران دانشگاه پيام نور- 1395-1392
9 تاريخ تحليلي صدر اسلام دانشگاه زنجان- 1396-1395
10 تاريخ امامت دانشگاه زنجان- 1396-1395
11 تاريخ تحليلي صدر اسلام دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 96-1395
12 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي دانشگاه علوم پزشكي زنجان- 96-1395
13 هنر و معماري ايران1 دانشگاه پيام نور- 1395-1392
14 هنر و معماري ايران2 دانشگاه پيام نور- 1395-1392
15 تاريخ فرهنگ ايران 1 دانشگاه پيام نور- 1395-1392
16 تاريخ فرهنگ ايران 2 دانشگاه پيام نور- 1395-1392
17 باستان شناسي ايران دانشگاه پيام نور- 1395-1392
18 فرهنگ عامه دانشگاه پيام نور- 1395-1392
:: ::