اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

محمد عبدی:مشاور حقوقی، دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

:: ::