اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی قم
2 کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه کاشان
3 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی علوم پزشکی مجازی
4 دکتری آموزش پزشکی تهران
5 کارشناسی حقوق زنجان
:: ::