اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
## فعالیت های اجرایی
# عناوین فعالیت های اجرایی توضیح / سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 برگزاری کارگاه اینتوباسیون بیمارستان شهید بهشتی 93/8/1 93/8/1
2 برگزاری کارگاه احیای قلبی - ریوی بیمارستان شهید بهشتی 95/10/1 95/10/1
:: ::