اعضا - محمد عبدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: محمد عبدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 مراقبت های ویژه قم
2 کار آموزی داخلی جراحی قم
3 کار آموزی داخلی جراحی کاشان
4 اینتوباسیون قم
5 کارگاه آی سیو برای پرسنل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
6 کارگاه آی سیو برای پرسنل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
7 کارگاه آی سیو برای پرسنل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
8 کارگاه آی سیو برای پرسنل بیمارستان آیت الله موسوی زنجان
:: ::