اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 Outbreak of ovine congenital toxoplasmosis in Iran, confirmed by different diagnostic methods. Movassaghi AR, Rassouli M, Fazaeli A, Salimi-Bejestani MR. Journal of Parasitic Diseases (in press) 2016 مقاله کامل پژوهشي اصيل
2 Genetic characterization of livestock and human hydatid cyst isolates from northwest Iran, using the mitochondrial cox1 gene sequence. Farhadi M, Fazaeli A, Haniloo A Parasitology Research 2015; 114(12):4363-70 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 Detection of mixed-species infections of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax by nested PCR and rapid diagnostic tests in southeastern Iran. Ehtesham R, Fazaeli A, Raeisi A, Keshavarz H, Heidari A Am J Trop Med Hyg 2015; 93(1):181-5. 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 بررسی عصاره الکلی بره موم بر توکسوپلاسموزیس حاد در مدل موشی. ایراندوست ح، یزدی نژاد الف، فضائلی الف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 23 شماره 100، صفحات 86 تا 94، آذر و دی 1394 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 بررسی و شناسايي گونه هاي كانديدا در بيماران مبتلا به ولوواژينيت كانديدايي با علائم باليني متفاوت با استفاده از روش PCR-RFLP فولادی ب، یادگاری ح، رجبی بذل، فضائلی الف، هاشم زاده چالشتری م. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 23 شماره 98، ص 53 تا 67، 1394 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 Tinea capitis in primary and middle school students in South-East of Iran Ebrahimzadeh A, Hashemi-Shahri SM, Fazaeli A Science Journal of Public Health 2014; 2(3):205-298 2014 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 In vitro activity of Alkanna frigida extracts in comparison with glucantime Fariba Jafari, Abbasali Nourian, Asghar Fazaeli, Alireza Yazdinezhad, Ali Haniloo Iranian Journal of Microbiology, 5(2):177-82. 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 Prevalence of Trichomonas vaginalis in Pregnant Women in Zanjan, Northwest of Iran. Abbasali Nourian, Nushin Shabani, Asghar Fazaeli, Seyed Noraddin Mousavinasab Jundishapur Journal of Microbiol. 2013; 6(8):e7258. 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 شناسایی ژنوتیپ ایزوله های کیست هیداتیک در استان زنجان با استفاده از روش PCR-RFLP. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان هانیلو ع، فرهادی م، فضائلی الف، نوریان ع مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره 21، شماره 84، صفحات 57 تا 65، 1392 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
10 Evaluation of anti-Toxoplasma IgG, IgM and IgA in mothers with spontaneous abortion in Zanjan, Northwest Iran Amin A, Mazloomzadeh S, Haniloo A, Mohammadian F, Fazaeli A Korean Journal of Parasitology, 50(4): 371-374. 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 State of the Globe: Diagnostic Tests to Detect Helicobacter Pylori Fazaeli A Journal of Global Infectious Diseases, 4(2):99-101. 2012 مقاله کامل مقالات مروري
12 Topical Treatment for Old World Cutaneous Leishmaniasis; A review Alavi-Naini R, Fazaeli A*, O’Dempsey T. Prague Medical Report; 113(2):105–118. 2012 مقاله کامل مقالات مروري
13 مقایسه و ارزیابی تولید پروتئینهای دفعی – ترشحی پروتواسکولکس اکینوکوکوس گرانولوزوس در محیطهای کشت RPMI، DMEM و PBS غنی شده با گلوکز هانیلو ع، نجفی ف، فضائلی الف، نوریان ع مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. دوره 19، شماره 74، صفحات 44 تا 53 ، بهار 1390 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 Frequency of HLA-DRB1 alleles in rheumatoid arthritis patients in Zahedan, Southeast Iran. Ann Saudi Med, 31(2):171-3 Sandoughi M, Fazaeli A*, Bardestani GR, Hashemi M. 2011 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 Lack of association between paraoxonasae-1 Q192R polymorphism and rheumatoid arthritis in Southeast Iran Hashemi M, Moazeni-Roodi AK, Fazaeli A, Sandoughi M, Bardestani GR, Kordi-Tamandani DM, Ghavami S. Genetics and Molecular Research 9 (1): 333-339 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 The L55M polymorphism of paraoxonase-1 is a risk factor for rheumatoid arthritis Hashemi M, Moazeni-Roodi AK, Fazaeli A, Sandoughi M, Taheri M, Bardestani GR, Zakeri Z, Kordi-Tamandani DM, Ghavami S. Genet Mol Res. Aug 31;9(3):1735-41. 2010 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 Emergence of cutaneous leishmaniasis in a border area at south-east of Iran Fazaeli A*, Fouladi B, Sharifi I. Journal of Vector Borne Disases, 46:36–42 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 Factors associated with breastfeeding patterns in women who recourse to health centres in Zahedan, Iran Roudbari M, Roudbari S, Fazaeli A Singapore Medical Journal; 50 (2) : 181-84 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 اثر مورفين بر ليشمانيوز جلدي در موش BALB/C. فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري علوي ناييني ر، فضائلي ا* ، پژمان ب م، انصاري ح، فولادي ب، خامسي پور ع فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري وابسته به انجمن متخصصين بيماري هاي عفوني و گرمسيري. سال چهاردهم ، شماره 46 ، صفحات 15 تا 2 2009 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 Clinical features of cutaneous leishmaniasis and direct PCR-based identification of parasite species in a new focus in Southeast of Iran Fazaeli A*, Fouladi B, Hashemi-Shahri SM, Sharifi I Iranian Journal of Public Health 2008, 37 (3): 44-51 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 The risk of re-emergence of Plasmodium malariae in South-East of Iranas detected by nested polymerase chain reaction A. Ebrahimzadeh, A. Fazaeli. Asian Journal of Epidemiology, 1(2):82-86 2008 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 A new perspective on and Re-assessment of the SAG2 locus as the tool for genetic analysis of Toxoplasma gondii population. Fazaeli A*, Ebrahimzadeh A. Parasitology Research, 101:99-104. 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
23 مقایسه روش PCR مستقیم با روشهای میکروسکوپی و کشت in vitro برای تشخیص لیشمانیوز جلدی فولادی ب، شریفی ا، هاشمی شهری س م، ابراهیم زاده ع، فضائلی* ا طبیب شرق (مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان) دوره 9، شماره 3، پائیز 1386، ص: 189-181. 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
24 Fifteen-year experience with pulmonary hydatidosis: clinical manifestation, diagnosis and treatment. Sharifi MB*, Fazaeli A, Izadi S, Mokhtari S. Iranian Journal of Parasitology, 2(4):7-11. 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
25 High rate of detection of mixed infections of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum in South-East of Iran, using nested PCR. Ebrahimzadeh A*, Fouladi B, Fazaeli A. Prasitology International, 56(1):61-4. 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
26 Isolation and molecular characterization of Toxoplasma gondii strains from different hosts in Iran. Zia-Ali N, Fazaeli A, Khoramizadeh M, Ajzenberg D, Darde M, Keshavarz-Valian H. Parasitology Research, 101:111-115. 2007 مقاله کامل پژوهشي اصيل
27 Molecular characterization of Toxoplasma gondii from bird hosts. Zia-Ali N, Keshavarz-Valian H, Rezaian M, Khorramizadeh MR, Kazemi B, Fazaeli A, and Darde M. Iranian Journal of Public Health, 34(3):27-35. 2005 مقاله کامل پژوهشي اصيل
28 شيوع حلقي استرپتوكوكوس بتاهموليتيك گروه A در كودكان دبستاني شهر زاهدان برجي ا، شهركي زاهداني ش، ناصرپور فريور ت، فضايلي ا، دكتر حسين محققي فرد ا، بكائيان م. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان، شماره 51، تابستان 1384،‌ 54-48 2005 مقاله کامل پژوهشي اصيل
29 مقايسه سه نوع كشت سلولي براي تكثير و نگهداري توكسوپلاسما گوندي در آزمايشگاه وتوليد DNA. فضائلی ا. طبيب شرق، سال ششم، شماره 2 تابستان 1383، 113-105 2004 مقاله کامل پژوهشي اصيل
30 Intergenic spacer (IGS) polymorphism: a new genetic marker for differentiation of Toxoplasma gondii strains and Neospora caninum. Fazaeli A*, PE Carter, and TH Pennington Journal of Parasitology 2000, 86:716-723 2000 مقاله کامل پژوهشي اصيل
31 Molecular typing of Toxoplasma gondii strains by GRA6 gene sequence analysis. Fazaeli A*, PE Carter, ML Darde, and TH Pennington. International Journal for Parasitology 2000, 30: 637-642 2000 مقاله کامل پژوهشي اصيل
32 بررسی اپیدمیولوژیک انگلهای روده ای در مناطق روستائی شهرستان دزفول در استان خوزستان، فضائلی ا، مسعود ج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 1373، شماره 17: 1-9. 1994 مقاله کامل پژوهشي اصيل
33 مطالعه 39 مورد کچلی مراجعه کننده به آزمایشگاه قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، فضائلی ا، رحمانزاده ا. پویش جلد 2، شماره های 2و3: 73-67. 1994 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::