اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
عضويت‌هاي حرفه‌اي
# عناوین عضویت‌هاى حرفه‌اى توضیحات
1 عضو انجمن انگل شناسی ایران از سال 1376 تا کنون
2 عضو انجمن انگل شناسی بریتانیا از سال 1996 تا کنون
3 عضو انجمن انگل شناسی آمریکا از سال 1996 تا 1999
4 عضو کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1383 تا 1385
5 عضو کمیته فرصتهای مطالعاتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1383 تا بهمن 1386
6 عضویت در کمیته استانی مالاریا، زاهدان از سال 1384 تا 1385
7 عضویت در شورای پژوهشی دانشکده پزشکی زاهدان از سال 1383 تا بهمن 1386
8 عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از سال 1382 تا بهمن 1386
:: ::