اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مربی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1369 1374
2 رئیس گروه روابط بین الملل و همایش ها دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1382 1386
3 استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1381 1386
4 دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1386 1394
5 استاد گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1394
6 رئیس گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
7 سرپرست پردیس خودگردان پردیس خودگردان (شعبه بین الملل) دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392
:: ::