اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 تشخیص بیماریهای انگلی و تعیین هویت ایزوله های انگلی با روشهای مختلف آزمایشگاهی 1366
2 کشت سلولی - تهیه رده (لاین) سلولی از بافت - حفظ و نگهداری رده های سلولی 1375
3 جدا سازی و تخلیص DNA از نمونه های مختلف کلینیکی 1376
4 انجام روشهای مختلف PCR و ژل الکتروفورز 1376
5 تکنیکهای DNA hybridisation, PFGE. Gene cloning and transfection, DNA sequencing 1377
6 شناسایی Restriction map ، طراحی و انجام تکنیکهای RFLP و سایر روشهای تایپینگ میکروارگانیزم ها 1378
7 تکنیک تعیین توالی نوکلئوتیدها (sequencing) ، مقایسه توالی در سویه های مختلف و آنالیز فایلوژنی 1378
8 آشنایی با نرم افزارهای مربوط به آنالیز ژنتیکی از جمله Oligo, SeqEd, Phylip package 1379
:: ::