اعضا - اصغر فضائلی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اصغر فضائلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 اپیدمیولوژی مولکولی و مطالعات population genetic انگلهای انسانی و زوئونوزها
2 توسعه تکنیکهای تشخیصی عفونتهای انگلی مهم
3 تفرقهای مولکولی و ژنومیک تک یاخته های انگلی و ارتباط آنها با ویرولانس و ترجیح میزبانی آنها
4 شناسایی سویه های مقاوم به دارو در تک یاخته ها و میکروارگانیزمهای مهم و آنالیز مولکولی آنها
5 کشت سلولی و in vitro تک یاخته های خونی نسجی جهت مطالعات مختلف بیولوژیکی
6 ارزشیابی تأثیر طرحهای خدمات بهداشتی بر کنترل آلودگیهای انگلی در ایران و جهان در دهه های اخیر
:: ::