اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1388
2 دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1389
3 دانشجوی نمونه فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1390
4 مقام برتر سرمقاله در جشنواره فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی کشور در گرگان 1390
:: ::