اعضا - اکبر پور رحیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: اکبر پور رحیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر
اکبر پوررحیمی، متولد 1367، متاهل، کارشنارس ارشد پرستاری سالمندی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
:: ::